ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การเลือกบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ

 

การเลือกบริษัท กำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ในเบื้องต้น สิ่งที่เราต้อง ตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ ก่อนที่จะคุยเรื่องสินค้าและบริการหรือ อื่น ๆ มีดังนี้

·       บริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีรายละเอียดในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการป้องกันและกำจัดแมลงหรือไม่ และตรวจสอบว่า หนังสือรับรองควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

·       หนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานีชย์

·       ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)หรือ ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

·       หนังสือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อรับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือ ต้องตรวจสอบวันที่หมดอายุ

·       หนังสือ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องตรวจสอบวันที่หมดอายุ

·       หนังสือ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีวันหมดอายุ กำกับอยู่ด้วย พร้อมเอกสาร ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของสารเคมี ประกอบอยู่

·       เอกสารอื่น ๆประกอบการตัดสินใจเช่น ใบรับรองมาตรฐานระบบงาน ,เอกสารการผ่านการอบรม ต่างๆ (ถ้ามี)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-7825-1010, 08-6304- 2265