ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article

สารเคมีกำจัดแมลงเป็นวัตถุมีพิษชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นพิษและอันตรายต่อสุขภาพของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วไป ระดับความเป็นพิษของสารเคมี มีมากน้อยต่างกันตรวจวัดได้จากค่าความเป็นพิษ หรือ LD 50 (Lethal Dose 50)  (ซึ่งขอดู MSDS  ของสารเคมี จากบริษัทกำจัดแมลง)  ที่ได้จากการทดสอบกับสัตว์ทดลองประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึงโดยทั่วไปใช้กับหนูหรือกระต่าย เป็นต้น ค่าตัวเลข LD 50 ของสารเคมียิ่งน้อย แสดงว่าสารเคมีนั้นๆมีระดับความเป็นพิษสูง (อันตรายมาก) ซึ่งสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงจะไม่อนุญาตให้นำมาใช้กำจัดแมลงทางสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีความร่วมมือทางกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับควบคุมในด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้กำจัดแมลงพาหะนำโรค สำหรับสารกำจัดปลวกโดยทั่วไปเป็นสารเคมีอันตราย ซึ่งหารใช้ผิดวิธีจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดยทั่วไป จึงมักมีบริษัทกำจัดปลวกให้บริการกำจัดปลวก แต่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ซื้อมาใช้เอง ซึ่งหากสารดังกล่าวพบว่ามีสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อมูลจาก  :  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-6316-0179, 08-6304- 2265