ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ

การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะได้พูดถึงการ ตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ ในเบื้องต้น ว่ามีตัวตนอยู่จริงและ ถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด ส่วนในตอนนี้ จะกล่าวถึงการ ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่พบ หรือรายละเอียดการให้บริการ ของบริษัทรับกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ

·       การเตรียมข้อมูล สถานที่บ้าน สถานประกอบการ ออฟฟิศ สำนักงาน สถานที่ ที่ต้องการให้บริการ ขนาด จำนวนชั้น หรือ กรณีมีผังหรือแบบ ของพื้นที่ เพื่อแจ้งให้กับ บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ ทราบในเบื้องต้น

·       แจ้งความประสงค์ ที่ต้องการขอรับบริการ เช่น กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง หรือ อื่น ๆ เป็นต้น

·       ขอทราบรายละเอียด การให้บริการ ตามความประสงค์ เช่น ในกรณีต้องการการกำจัดปลวก รายละเอียดเป็นอย่างไร ในการป้องกันและกำจัดปลวก ว่ามีรูปแบบการให้บริการแบบในลักษณะใด มีการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก เจาะพื้นอัดน้ำยาเคมีลงดิน หรือ การกำจัดปลวกโดยการฉีดพ่น หรือ รูปแบบอื่น ๆ

·       น้ำยาเคมี หรือ กลวิธี หรือ ระบบเหยื่อ ที่ทำมาใช้ ต้องตรงตามความประสงค์ที่ต้องการขอรับบริการ ทั้งเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ปริมาณการใช้ เช่น น้ำเคมีกำจัดแมลงสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงจริง อัตราส่วนผสมเป็นอย่างไร ปริมาณการใช้กับขนาดพื้นที่ขอรับบริการเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบจากเอกสารของสารเคมีนั้น ๆได้

·       ระยะเวลาการให้บริการและการติดตามผล เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้ากับบริษัทรับกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ ต้องตกลงกัน หากให้พิจารณาในเบื้องต้น ต้องพิจารณาจาก

o   ประเภทของการให้บริการเช่น ต้องการรับบริการกำจัด มด แมลง หนู ยุง อาจจะต้องเข้าบริการเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากชีววิทยา การการแพร่พันธ์ อาจจะเร็ว เป็นต้น   

o   สารเคมีที่ใช้ต่อครั้ง สามารถควบคุมหรือป้องกันกำจัดแมลงได้นานเท่าไหร่

o   พิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาที่พบของสถาณที่บริการนั้น ๆ

o   พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ ทำเลทั้งตั้ง หรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ การกำจัดและควบคุมแมลง เป็นต้น

·       จำนวนบุคลากร หรือทีมงานที่เข้ามาให้บริการ วันเวลา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับริการ

·       เวลาที่ให้ทำบริการ  เวลาในการบริการเป็นเวลาทำการหรือ ช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากต้องมีการคิด ล่วงเวลา

·       อื่น ๆ หากมีความจำเป็นหรือ ต้องการบริการเป็นกรณีๆ ไป เช่น งานครั้งเดียว เป็นต้น
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร article
แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร article
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวก
ปลวกขึ้นห้องเก็บของได้อย่างไร
กำจัดปลวก ราคาเท่าไหร่ article
การติดตั้งเครื่องดักแมลง