ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร article

 ส่อง IPM แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร

 789 Views

July 25, 2017 by Modern Manufacturing

การเก็บรักษาผลผลิตและสินค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแมลงรบกวนที่สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจได้อย่างร้ายแรง ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และอยู่อาศัยของเหล่าแมลงรบกวน อันเป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิผลและเด็ดขาด

ส่อง IPM แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร

การปรับใช้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) หรือการบริหารจัดการแมลงรบกวนแบบผสมผสานโดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจสถานที่ตั้งและลักษณะของโรงงานเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยการทำความเข้าใจแมลง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลักษณะที่แมลงจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ด้วยกระบวนการแยกแมลงออกจากพื้นที่ และการกำจัดแมลงผ่านขั้นตอนที่เป็นระบบ

Integrated Pest Management

  • เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดการเพิ่มจำนวนของแมลงรบกวนเป็นหลัก
  • กระบวนการเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจพื้นที่ของโรงงาน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่ดึงดูดเหล่าแมลง
  • จากนั้นจึงใช้ข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงเข้ากับการบำรุงรักษาโรงงานเพื่อที่จะสามารถจับตาดูพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งดึงดูดความสนใจของเหล่าแมลงและจัดการได้อย่างทันท่วงที

ขั้นตอนกระบวนการ IPM ที่ Environment Protection Agency (EPA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
แนะนำมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1.        วางรูปแบบการดำเนินการเบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนควบคุมแมลงนั้นควรจะหาจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเสียก่อน ด้วยการระบุพื้นที่ที่ต้องการดำเนินการโดยดูจากปริมาณของแมลงหรือลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง กำหนดระดับภัยคุกคามจากแมลงถือเป็นจุดสำคัญที่จะวางรากฐานสำหรับการตัดสินใจในการควบคุมแมลงต่อไปในอนาคต

2.        จับตาและระบุรูปแบบแมลง การใช้งาน IPM ต้องมีการเฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและระบุรูปแบบของแมลง ทำให้สามารถวางแผนจัดการได้อย่างถูกต้อง การเผ้าระวังและระบุรูปแบบของแมลงนั้นจะช่วยให้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในกรณีที่ไม่จำเป็นหรือใช้ยาไม่ตรงกับชนิดของแมลง

3.        การป้องกัน การจัดการ IPM ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นการจัดการทั้งภายในและภายนอกของโรงงานเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากแมลง การป้องกันนั้นรวมถึงการลดปัญหาความยุ่งเหยิง ปิดและควบคุมพื้นที่ที่แมลงสามารถเข้ามาในอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการได้ ส่วนสำคัญก็คือการทำให้พื้นที่ปราศจากขยะและวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับแมลงรวมถึง ทำให้แหล่งนำหรือพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ห่างไกลจากตัวอาคารหรือพื้นเพาะปลูก

4.        การควบคุม หากพบว่ากระบวนการป้องกันนั้นไม่ก่อเกิดประสิทธิผลได้ดังที่ตั้งเป้า ต้องดำเนินการยกระดับกระบวนการ IPM ขึ้นไปอีกระดับ มุ่งเน้นกระบวนการที่มีความเสี่ยงสำหรับการควบคุมแมลงได้น้อย รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างตรงเป้าหมาย (เช่น การใช้สารฟีโรโมนเพื่อรบกวนการขยายพันธุ์ของแมลง) หรือการควบคุมทางกล (เช่น การวางกับดัก) อย่างไรก็ตาม หากเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง จะสามารถระบุถึงต้นตอและที่มาของปัญหาได้ ทำให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้อง เช่น การฉีดยาฆ่าแมลง

สำหรับกระบวนการจัดการปัญหาเรื่องแมลงรบกวนนั้นจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการป้องกันแมลงทั้งภายในพื้นที่อาคารและพื้นที่ภายนอก เช่น การจัดการที่ทิ้งขยะให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ถูกปิดเอาไว้เสมอ น้ำขังในพื้นที่ต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์

นอกจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งแสงที่ดึงดูดแมลงภายในอาคารหรือหันมาใช้แสง LED ทดแทน มีการปิดประตูให้แน่นหนาหากบางพื้นที่จำเป็นต้องมีการเปิดประตูค้างเอาไว้หรือมีการเปิดปิดบ่อยควรจะติดตั้งม่านอากาศตรงบริเวณทางเข้า ควบคุมความสะอาดอย่างสม่ำเสมออีกทั้ง ควรทำงานร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่รับดูแลเกี่ยวกับการจัดการแมลง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร article
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวก
ปลวกขึ้นห้องเก็บของได้อย่างไร
กำจัดปลวก ราคาเท่าไหร่ article
การติดตั้งเครื่องดักแมลง